Artikel 1
Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen combi-com telecom hierna te noemen “combi-com”, en een opdrachtgever waarop combi-com deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met combi-com, voor de uitvoering waarvan door combi-com derden dienen te worden betrokken. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden. Indien combi-com niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat combi-com in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2
Offertes en aanbiedingen

Alle offertes van combi-com zijn vrijblijvend. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte op generlei wijze enig recht worden ontleend indien de dienst waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar of gewijzigd is. combi-com kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod dan is combi-com daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij combi-com anders aangeeft. Een samengestelde prijsopgave verplicht niet tot combi-com het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3
Contractduur; uitvoeringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

De overeenkomst tussen combi-com en de opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, welke op de opdrachtbevestiging zullen worden vermeld. combi-com zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. combi-com heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Indien door combi-com of door combi-com ingeschakelde diensten worden verleend op een door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door combi-com in redelijkheid gewenste faciliteiten, mits anders afgesproken. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan combi-com aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan combi-com worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan combi-com zijn verstrekt, heeft combi-com het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de voortvloeiende extra kosten volgens de als dan gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. combi-com is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat combi-com is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. combi-com zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is combi-com gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen combi-com bevoegde persoon en de opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan combi-com een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren diensten. Indien de opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens combi-com gehouden is, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van combi-com daardoor direct of indirect ontstaan. Indien combi-com met de opdrachtgever een vaste prijs overeenkomt, dan is combi-com niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

Artikel 4
Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

combi-com is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst combi-com ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van combi-com kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen. Voorts is combi-com bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van combi-com kan worden gevergd. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van combi-com op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien combi-com de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst. Indien combi-com tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is combi-com gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan. Indien de opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is combi-com gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door combi-com, zal combi-com in overleg met de opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor combi-com extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij combi-com anders aangeeft. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het combi-com vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. Indien de opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 4a
Annuleringskosten verhuur.

Indien de opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de bestelde of gereedgemaakte zaken aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Annuleringskosten die in rekening gebracht zullen worden zijn:
2 Maanden voor gebruiksdatum/evenementdatum, 10% totaal offerte bedrag.
1 Maand voor gebruiksdatum/evenementdatum, 25% totaal offerte bedrag.
2 Weken voor gebruiksdatum/evenementdatum, 50% totaal offerte bedrag.
1 Week voor gebruiksdatum/evenementdatum, 100% totaal offerte bedrag.

Artikel 5
Overmacht

combi-com is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop combi-com geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor combi-com niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. combi-com heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat combi-com zijn verbintenis had moeten nakomen.

Artikel 6
Betaling en incassokosten

Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door combi-com aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door combi-com aangegeven. De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan combi-com verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

Artikel 7
Eigendomsvoorbehoud

Het door in het kader van de overeenkomst combi-com geleverde blijft eigendom van combi-com.
Het door combi-com geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren. De opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van combi-com veilig te stellen. Voorts verplicht de opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op verzoek aan combi-com ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is combi-com gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de opdrachtgever zich er jegens combi-com bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn. Het risico van verlies, diefstal, beschadiging of waardevermindering gaat op de opdrachtgever over op het moment waarop zaken of materialen aan de opdrachtgever ter beschikking staan.

Artikel 8
Garanties

De door combi-com te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. combi-com kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de opdrachtgever en / of door derden zonder schriftelijke toestemming van combi-com.

Artikel 9
Apparatuur en materialen

1. Kosten ten gevolge van vernieling of diefstal zijn voor de opdrachtgever indien door combi-com alles eraan gedaan is om vernieling of diefstal te voorkomen en de opdrachtgever verantwoordelijk is voor het gebruik tijdens de opdracht.
Indien schriftelijk overeengekomen tussen combi-com en opdrachtgever kan van hiervan worden afgeweken.

Artikel 10
Extra voorwaarden communicatieapparatuur

1. Het is niet toegestaan om van het door combi-com beschikbaar gestelde kanaal af te wijken zonder toestemming van combi-com.
2. Bij bezetting van het toegewezen kanaal door andere gebruikers dient contact te worden opgenomen met combi-com voor toewijzing van een ander kanaal.
3. Bij controle van agentschap telecom dient men contact op te nemen met combi-com voor verdere afhandeling.
4. De kwaliteit van het ontvangst kan niet door combi-com gegarandeerd worden tenzij zich storingen voordoen in de communicatieapparatuur. combi-com heeft geen
verplichtingen tegenover de opdrachtgever als slecht bereik, ontvangst en zendvermogen wordt beperkt door omgevingsfactoren zoals afstand, weersomstandigheden,
bebouwing, ander zendapparatuur in de omgeving, uitvallen of niet beschikbaar hebben van elektriciteit, etc.
5. Combi-com is niet verantwoordelijk voor het niet functioneren/uitvallen van de netwerk verbindingen die geleverd worden door andere netwerk/telecom providers. Een goede netwerk verbinding is noodzakelijk om gebruik te maken van VoIP communicatie middelen.

Artikel 11
Aansprakelijkheid

Indien combi-com aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. combi-com is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat combi-com is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. Indien combi-com aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van combi-com beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van combi-com is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval. combi-com is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van combi-com of zijn leidinggevende ondergeschikten. Opdrachtgever kan aansprakelijk worden gesteld als letsel of schade ontstaat aan de zijde van combi-com waarbij opdrachtgever veroorzaker is, oorzaak had kunnen voorkomen of verantwoordelijk is voor de veiligheid. Medewerkers die namens combi-com bij een door opdrachtgever georganiseerde activiteit staan kunnen nimmer door opdrachtgever, deelnemers, publiek of andere betrokkenen aansprakelijk worden gesteld voor schade en / of letsel ten gevolge van brand, ongeval of een ander incident waarbij hulpverleners gehandeld hebben naar beste kunnen, eer en geweten. Opdrachtgever is en blijft verantwoordelijk voor de hoeveelheid aanwezig hulpverleners, en middelen/materialen die hij aanvraagt en voor de algehele veiligheid tijdens zijn evenement / activiteit en voor de inschatting van de risico’s die tijdens de opdracht aanwezig zijn. Opdrachtgever is en blijft gedurende de gehele opdracht voor de algehele veiligheid, en draagt er zorg voor dat medewerkers van combi-com op een veilige manier aan de opdracht kunnen werken. combi-com zorgt dat eigen medewerkers herkenbaar zijn in werkkleding van combi-com. Opdrachtgever en/of derden kunnen nimmer eisen dat medewerkers van combi-com in werkkleding van opdrachtgever en/of derden aan een opdracht werken, mits dit duidelijk met combi-com is overeengekomen en schriftelijk is vastgelegd. Indien van medewerkers van combi-com verwacht wordt dat zij in werkkleding van opdrachtgever en/of derden aan een opdracht gaan werken zonder dat hier vooraf duidelijke afspraken zijn gemaakt, behoud combi-com het recht om de overeenkomst te ontbinden en reeds gemaakte onkosten in rekening te brengen bij de opdrachtgever. combi-com kan nooit aansprakelijk worden gesteld als wijzigingen van derden, opdrachtgever of wetgever voor prijswijziging zorgt, of behaalde resultaten uit een opdracht daardoor minder waardevol worden of geheel hun waarde verliezen.

Artikel 12
Vrijwaring

De opdrachtgever vrijwaart combi-com voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan
combi-com toerekenbaar is. Indien combi-com uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden combi-com zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is combi-com, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van combi-com en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 13
Intellectuele eigendom

combi-com behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. combi-com heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 14
Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij combi-com partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De rechter in de vestigingsplaats van combi-com is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft combi-com het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 15
Wijziging voorwaarden

Van toepassing zijn steeds de algemene voorwaarden zoals deze gelden tijdens het tot stand komen van de overeenkomst .

Artikel 16
Reclame/Sponsoring

De gemaakte afspraken tussen combicom en de opdrachtgever over sponsoring en reclame dienen van beide kanten nagekomen te worden.
Indien een organisatie/opdrachtgever de van te voren gemaakte afspraken omtrent reclame niet nakomt houdt Combi-Com zich het recht voor om de afgesproken sponsoring in te trekken en de dan geldende prijs voor de geleverde apparatuur/diensten te rekenen.

Artikel 17
Traccar

Bij gebruik van traccar op particuliere telefoons tijdens evenementen, zal door Combi-com een app worden geïnstalleerd. Deze app dient direct na het evenement verwijdert te worden.
Wordt deze app niet direct verwijderd en er word onnodig gebruik van gemaakt of er wordt schade aan de server veroorzaakt, zal de eigenaar van het toestel/organisator hiervoor aansprakelijk worden gesteld. De hieruit voortvloeiende kosten zullen op de eigenaar van het toestel/organisator worden verhaald.
Ook bij schade of verlies van de traccar transponder, zullen de hieruit voortvloeiende kosten worden verhaald op de organisator/gebruiker.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2019 - 2024 Combi-Com Telecom | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel